Климат

   Климатът в района на Община Вършец е умерено континентален под влиянието на западните и северозападните ветрове, с характерните черти на умерено-континенталната климатична област и на тази на високите котловинни полета. Съчетанието на предбалканските хълмове с речните долини придава специфичния физико-географски облик на общината, отнасящ се към Севернобългарската подобласт на умерено-континенталната климатична област. Характеризира се със  студена зима, горещо лято, прохладна пролет и есен. Средномесечната януарска температура е – 2,1°С, средномесечната юлска температура е 22°С, а средногодишната температура достига 11°С, като са характерни големи температурни амплитуди. На юг в планинските части температурните амплитуди намаляват.

   Валежите са от дъжд и сняг, като годишната сума е 953 мм/м2  с максимуми през месеците май и юни, а минимумите през януари и февруари. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно, като най-много са валежите през лятото. Средният брой на ните без валежи е малък,нежната покривка се задържа средно 60 дни през годината.

   Скоростта на вятъра тук средногодишно е 1,1 м/сек. Главно поради това величината на охлаждане е много малка. Поради малката си скорост той влияе освежаващо и пречиства въздуха, който в община Вършец е умерено влажен.

   Актуална метеорологична информация можете да получите на началната страница на сайта.

Последна промяна ( Wednesday, 22 October 2008 )
 
www.varshets.info http:\\www.varshets.info - link